អស់​អី​និយាយ


ជាង​ប៉ុន្មាន​ខែ​មក​នេះ ផ្ទះ​ខ្ញុំ​ចាក់​សោរ​ចោល អត់​សូវ​បាន​មក​បោស​សំអាត​អី​សោះ!! ដល់​មក​ដល់ មាន​អី​ផ្ទះ​នៅ​ស្អាត​តើ អត់​មាន​សំរាម ឬសំបុក​ពី​ង​ពាង​អី​មក​ព័ទ្ធ​ទេ។ ដើរ​ចោល​ម៉ាន​ខែ​សោះ! ម៉ាង៉ៃ​ៗ ដើរ​អឺត​តែ​ផ្ទះ​គេ!!! យូរ​ៗ​ទៅ​លែង​មាន​អី​មក​ជជែក​លេង​ជាមួយ​បងប្អូន​អ្នក​ភូមិ​ផង​របង​ជាមួយ​ហើយ!! ចឹង​មាន​តែ​ដើរ​អឺតៗ តិចៗ ទៅ​ក្រែង​លោរ​កន្លែង​ណាចាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​អឺត​តិច​ទៅ!!!

ចាំ​មាន​ពេល​បន្តិច​នឹង​មក​តុប​តែង​ផ្ទះ​បន្តិច​សិន​ហើយ ព្រោះ​ចង់​ផ្លាស់​ប្ដូរ​បរិយាកាស​ថ្មី ព្រោះ​អត់​ចង់​នៅ​ដដែល​ទេ!!!

រវល់​តែ​និយាយ អូ​ភ្លេច​ជំរាប​សួរ​បងប្អូន​ប្រុសស្រី​ អ្នក​ចាស់​អ្នក​ថ្មី​អី​ហ្នឹង!!!! សុខទុក្ខ​យ៉ាង​ណា​ដែរ?