ជួយ​ផង!!! ជួយ​ប្រាប់​ផង


ដឹង​ថា​នៅ​នេះ​សំបូរ​អ្នក​ចេះខាងអាយធី អី​តែ​ទឹកកក​ហ្នឹង​ណា ចង់​សួរ​តិច​ព្រោះ​មាន​បញ្ហា​រហូត​ក្នុង​ មី​ក្រូសូហ្វ​វ៉ើត ពេល​ដែល​ដាក់​រូប​ភាព​ឡូហ្កូ នៅ​លើ​ក្បាល​ទំព័រ​ អត់​មានចេញ​បន្ទាត់​នៅ​ខាង​ទេ តែ បន្ទាប់​ពី save ឯកសារ​ហើយ​បើ​ក​មក​វិញ មាន​បន្ទាត់​ខ្មៅ​មួយ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូប​ភាព​ដែល​បាន​ដាក់​នោះ។

ដូច​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​រូប​នេះ​ចឹង ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ដាក់​រូប​នោះ អត់​មាន​បន្ទាត់​ខ្មៅ​ទេ តែ​បន្ទាប់​ពី​save ហើយ បិទ​អត្ថបទ​នោះ ហើយ​បើក​មក​វិញ ស្រាប់​តែ​មាន​បន្ទាត់​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ដូច​ក្នុង​រូប​នេះ​ចឹង។ សូម​លោក​អ្នក​បងប្អូន​ជួយ​អោយ​ដំណោះ​ស្រាយ​ខ្ញុំ​ផង ព្រោះ​អត់​ចង់​ជួប​បញ្ហា​បែប​ហ្នឹង​ទៀត​ទេ។

ខ្ញុំ​ប្រើ​មីក្រូ​សូហ្វ​វ៉ើត​ ២០០៧។ អរគុណ​ទុក​ជាមុន​ដល់​បងប្អូន។