ចង់​ញ៉ាំ​នំ​លោក​ខែ


រដូច​ភ្ជុំ​ជិត​ចូល​មក​ដល់​ហើយ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​ប្រពៃ​ណី​របស់​បងប្អូន​ជន​ជាតិ​ចិន​គឺ សំពះ​លោក​ខែ​ហើយ គឺ​ដល់​រដូវ​ភ្ជុំ​របស់​ខ្មែរ​យើង​ហើយ។ តែក្នុង​រដូវ​ដែល​បងប្អូន​ជន​ជាតិ​ចិន និងកាត់​ចិន​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​ពិធី​សំពះ​លោក​ខែ​របស់​គាត់ គឺ​គាត់​មាន​នំញ៉ាំ​លោក​ខែ​ញ៉ាំ។

ឱលោក​អ្នក​ដែល​មាន​នំ​ញ៉ាំ​អើយ​ សូម​ចែក​រំលែក​ខ្លះ​មក! ញ៉ុម​អត់​កាត់​ខ្សែ​ចិន​ អី​រ៉េ តែ ចង់​ញ៉ាំ នំ​ហ្នឹង​ដែរ។ បើ​មាន​សល់​ច្រើន កិកិកិ សុំ​ញ៉ា​ដែរ​មក។ ង៉ៃ​ហ្នឹង​ដូច​ហៀរ​ទឹក​មាត់​ចង់​ញ៉ាំ​នំ​ហ្នឹង​ដូច​អ្នក​ចាញ់​កូន​ម៉េច​ទេ​ញ៉ុម។ ដឹង​ថា​ផ្ទះ​សៀវ​ហេង​មាន​ច្រើន​ណាស់ ប្រហែល​ជា​សៀវ​ហេង​នឹក​ឃើញ ឬ​បើ​បាន​ឃើញ​សេចក្ដី​ប្រកាស​នេះ ក៏​គួរ​តែ​មាន​ចិត្ត​ខ្លះ​ដែរ​តូវ! កុំ​ចិត្ត​អាក្រក់​ពេក

បើ​មាន​បងប្អូន​អ្នក​ភូមិ​ណា​សល់! កិកិកិ ញ៉ុម​ចង់​ញ៉ាំ!! ង៉ៃ​ហ្នឹង​សុំ​តាម​ត្រង់​ហ្មង!