ដុតស៊ីគ្មានសល់


នៅតំបន់ញ៉ុមធ្វើការ សំបូរហាងលក់គ្រឿងញ៉ាំណាស់ព្រោះជិត ផ្សារអូឡាំពិក និងផ្សារដើមគរ។ មានហាងច្រើនលក់ បាយ មីឆា គុយទាវ បៀរហ្គាដិន ។ល។ តាមញ៉ុមសង្គេតមើលឃើញថា ហាងល់គោដុត ក៏មានប្រហែលជា ជិត១០កន្លែងដែរ ចឹងត្រូវបូកលេខនពន្តសាកមើល ក្នុងមួយខែកូនគោប៉ុន្មាន ដែលត្រូវគេយកមកដុតលក់អោយភ្ញៀវ?

ចុះមានហាងលក់កូនគោដុតប៉ុន្មាននៅក្នុងភ្នំពេញ? តើមួយខែកូនគោប៉ុន្មានត្រូវសម្លាប់! ស៊ីមេហើយ យកកូនមកដុតទៀត! តិចទៀតអស់មានគោហើយត្រូវនាំចូលវិញម្ដង។