អាយ​ហ្វូនលក់


មាន​មិត្ត​ភក្ដិ​ញ៉ុម​គាត់​មាន​អាយ​ហ្វូន​លក់ ប្រសិន​បើ​មាន​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​ទិញ សូម​ទាក់​ទង​មក​កាន់​ញ៉ុម​ផ្ទាល់។ អាច​ហ្វូន​នេះ​មិន​ថ្មី​ទេ​ គឺ​ប្រើ​មួយ​ទឹក​ហើយ គុណ​ភាព 90% ចឹង​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន។

Iphone 3Gs 32GB ចំនួន ៣គ្រឿង ហើយ​ក្នុង​មួយ​គ្រឿង​តម្លៃ ប្រហែល $៦០០+ ហើយ​តម្លៃ​នេះ​អាច​ចរចារ​គ្នា​បាន។ មាន​ប្រអប់​ត្រឹមត្រូវ និង accessaries របស់​អាយ​ហ្វូន​គ្រប់​គ្រាន់។ និង​បំបែក​កូដ​រួច​ហើយ អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​មួយ​និង​ប្រពន្ធ័​ទូរសព្ឬ័​ក្នុង​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង​បាន។

អត់​បាន​កំរ៉ៃ​ជើង​សារអី​ទេ គ្រាន់​តែ​ជួយ​លក់​គ្នា​ប៉ុណ្ណោះ! ដូច្នេះ​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ប្រសិន​បើ​មាន​អ្នក​ចង់​ប្រើសូម​ទាក់​ទង​មក អោយ​បានរួស​រាន់​មក​បាទ!