លេង​ចង់​ចូល​ភូមិ


ប៉ុន្មាន​ង៉ៃ​នេះ ដល់​តា​រវល់​ពេក​តូវ ហើយ​ដូច​ធុញ​ថប់​ម៉េច​ទេ លេង​ចង់​ចូល​លេង​ក្នុង​ភូមិ​វ៉ើត​ប្រេស​ទៀត​ហើយ ណា​មួយ​មើល​ទៅ​អ្នក​ភូមិ​ដូច​ជា​រវល់​និយាយរឿង​នយោបាយ រឿង​វៀត​ណាម រៀង​រដ្ឋាភិបាល។ ចឹង​តូវ​ញ៉ុម​អត់​សូវ​មាន​យោបល់​អី​គេ​ទេ ព្រោះ​ចេះ​តែ​ស្រែក​ច្រៀង សរសេរ​ចំរៀង​ លេង​ភ្លេង និង​រៀប​ចំខនស៊ើត​ទេ។

ឃើញ​អ្នក​ភូមិ​រវល់​ពេក​ចឹង​អត់​សូវ​មាន​អ្នក​មក​លេង​ផ្ទះ​ទៀត​ផង។ ប្រហែល​ញ៉ុម​មិន​សូវ​បាន​ទៅ​លេង​គាត់​ហើយ តែ​យ់ាង​ណា​ម៉ិញ​មិន​ចង់​ផ្ដាច់​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​អ្នក​ភូមិ​ទេ នៅ​តែ​ចង់រាប់​អាន​ចឹង។ ហិហិហិ ភូមិ​នេះ​សំបូរសប្បាយ​ណាស់!