ពាក្យ បាទ និង ចា៎


ចងដឹងថា តើខ្មែរយើងម៉េចក៏ប្រើពីរពាក្យខុសគ្នាក្នុងការឆ្លើយ ទៅកាន់អ្នកដែលហៅយើង គឺ បាទ សំរាប់មនុស្សប្រុស និង ចា៎ សំរាប់មនុស្សស្រី? អង់លេសមានតែមួយគឺ yes

ជួយប្រាប់ញ៉ុមផង ហេតុអីស្ដេចស្រុកយើងត្រូវឆ្លើយ ចា៎?