បង់​ពន្ធ​ទៀត​ហើយ


ដល់​ពេល​ដែល​នាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធ​ដារ​មាន​លាភ​ទៀត​ហើយ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​ខាង​មុខ​នេះ។ ការ​បង់​ពន្ធ​រថយន្ត និង​ទោរចក្រយានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​តំណើរ​ការ​ហើយ។

មិត្ត​ភក្តិ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ទៅ​ទិញ​ពន្ធ​ម៉ូតូ​របស់​គាត់​តំលៃ៥០០០៛ សំរាប់​ពន្ធ​ម៉ូតូ​របស់គាត់ តែ​តាម​ពិត​ទៅក្រដាស់តែម​ពន្ធ​ហ្នឹង​ដាក់​តម្លៃ​តែ​៣០០០៛​ទេ ចឹង​មាន​ន័យ​ថា​ថ្លៃ​ទឹក​ប៉ិច​សំរាប់​ភ្នាក់​ងារ​លក់​ពន្ធ​នឹង​ទារ​រហូត​ដល់​តែ​ ២០០០៛ បើ​ចឹង​គាត់​ម៉ាលើក​នេះ​គ្រប់​ទឹក​ហើយ។ អាណិត​ខ្លួន​ណាស់​ខ្ញុំ ព្រោះ​ត្រូវទិញ​ពន្ធ​ម៉ូតូ ហើយ​ត្រូវ​ទិញ​ពន្ធ​ឡាន​ទៀត។ វិល​មុខ​ណាស់​ខ្ញុំ ព្រោះ​មិន​មែន​កូន​សេដ្ឋីណា៎ យ៉ាង​ហោច​ណាស់ចំណាយ​អស់​ប្រហែល​ជា​ជាង​ដប់​ម៉ីន​សំរាប់ពន្ធ​ឡាន​ និង​ម៉ូតូ។ ខែ​នេះ​សិលអំប៊ី​ហើយ។