លុយ ៛ និង $


នឹកឆ្ងល់យូរហើយ ពីរឿងស្រុកយើងម៉ាម៉ាត់ណាក៏គិតលុយជាដុល្លាដែរចុះបាត់លុយ៛ទៅណាអស់ហើយ? តាមហាងទំនិញទំនើបៗ អត់មានដាក់តម្លៃលើផលិតផលជាលុយ៛ទេ សុទ្ធតែដុល្លាទាំងអស់។

ប្រទេសគេជុំវិញ តាមហាងផ្សេងៗគឺអត់ដាក់ដុល្លាទេ គឺប្រើប្រាស់លុយក្នុងស្រុកគេតាហ្មង។ នោះបង្ហាញថាប្រទេសគេអាចរក្សានូវអ្វីដែលជាលក្ខណះអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេ លើកលែងតែស្រុកខ្មែរមួយនៅអាស៊ី តាមហាងគឺគិតជាដុល្លា សូម្បីតែផ្សារត្រី ក៏គិតជាដុល្លាដែរពេលខ្លះនោះ។