ដាក់​វិចជិត​ចំរៀង


ខ្ញុំ​បាន​ដាក់​វិចជិត​នៅ​ផ្នែក​ខាងស្ដាំ​នៃ​ទំពរ័​របស់​ខ្ញុំ​ហើយ អាចឹង​លោក​អ្នក​អាច​ស្ដាប់​ចំរៀង និង​ទាញ​យក​មក​ស្ដាប់​បាន។ ខ្ញុំ​នឹង​បន្ថែម​បទ​ថ្មីៗ​ទៀត​នៅ​លើ​វិចជិត​ហ្នឹង​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ ដល់​អ្នក​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ចំរៀង។