បទ​ចំរៀង​របស់​ខ្ញុំ


ទើប​តែ​រៀន​សាក​ដាក់បទ​ចំរៀង​លើ​ វ៉ើត​ប្រេស​នេះ តាម​ការ​នែ​នាំ របស់​វណ្ណ​ពិសិដ្ឋ

http://www.box.net/shared/u5kggvdrej

នេះ​ជា​បទ​ចំរៀង​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ថត​សាកល្បង មិន​ទាន់​បាន​១០០​ភាគរយ​ទេ ព្រោះ​ត្រូវ​កែកុន​បន្ថែម​ទៀត សង្ឃឹម​ថា​នឹង​បាន​ល្អ​ជា​ង​នេះ។