បាន​សម្រេច​ហើយ!


ពីរ​បី​ថ្ងៃ​នេះ ថា​នឹង​សរសេរ​ចម្រៀង​អោយ​បាន តែ​ពី​ម្សិល​ម៉ិញ​ហ្នឹង​អារម្មណ៍​មិន​ល្អ តែ​ថ្ងៃ​នេះ​ មាន​អារម្មណ៍​រាង​ភ្លឺថ្លា​បន្តិច ចឹង​ក៏​បន្ត​សរសេរ​បទ​ចម្រៀង​ដែល​ខ្ញុំ​នឹង​ត្រូវ​ប្រើ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ។ ចម្រៀង​នេះ​មាន​ចំណង​ជើង​ថា “He Loves Me So Much” ជា​បទ​មួយ​ដែល​និយាយ​ពី​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​សំរាប់​មនុស្សដែល​មិន​ល្អ ដែល​មាន​បាប​កម្ម ហើយ​ជីវិត​ត្រូវ​ការ​ព្រះជា​ចាំ​បាច់!

ស្អែក​ចូល​ស្ទូ​ឌីយ៉ោ​ថត​ចម្រៀង​ហ្នឹង​ហើយ! ទី​បំផុត បាន​សម្រេច​ហើយ!