តែង​បទ​ចំរៀង​ថ្មី


ថ្ងៃ​ហ្នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ ចង់​បញ្ចប់​បទ​ចំរៀង​ថ្មី​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​តែង​កាល​ពី​សប្ដាហ៍​មុន តែ​អាលូវ​មាន​ទំនុក​បាន​តែ​ពាក់​កណ្ដាល ស្រាប់​តែ​អារម្មណ៍​អត់​ហ្នឹង​ហ្ន ហើយ​ក៏​ត្រូវ​ផ្អាក​ទៅ​វិញ។ តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ត្រូវ​តែ​បញ្ចប់​បទ​នេះ​អោយ​បាន​ក្នុងសប្ដាហ៍​នេះ ហើយ​យក​សំរុក​ទៅ​ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ោ និង​ថត​យក​តាហ្មង។

ត្រូវ​ប្រើ​អារម្មណ៍​អោយ​បាន​ល្អ និង​មាន​សភាព​ហ្នឹង​ហ្ន ព្រោះ​ត្រូវ​លេង​ក្នុង​ស្ទូឌីយ៉ោ ហើយ​ត្រូវ​ថត​សំលេង​ទៀត!