មកដល់ អាមេរិក ហើយ


មកដល់ស្រុកអាមេរិកហើយ មានអារម្មណ៍ថា ប្លែកៗមិនដឹងជាអាម៉េចទេ ធ្លាប់តែខែហ្នឹងស្រុកខ្មែរក្ដៅខ្លាំង ដល់អាគាំងត្រជាក់ស្រឹបៗ។ មិនទាន់ដឹងថាត្រូវទៅលេងកន្លែងណាខ្លះទេ ព្រោះមិនដែលមកស្រុកគេនេះផង។ អាឡូវហ្នឹងត្រូវយកឈ្នះពេលវេលាសិន