សំរាប់​ថ្ងៃ​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់


ស្នេហ៍​អមតះ ស្ម័គ្រ​រង់​ចាំ គឺ​ជា​ចំណង​ជើង​មួយ​ដែល​អប់រំ​ដល់​យុវវ័យ​ក្នុង​វ័យ​​មាន​គូរ​សង្សា អោយ​ចេះ​យល់​ពី​ការ​ត្រូវ​រង់​ចាំ ដោយ​មិន​ប៉ះពាល់​គ្នា​ក្នុង​ផ្លូវ​ភេទ និង​ត្រូវ​រង់ចាំ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​រៀប​ការ​នា​ពេល​អនាគត។