ចង់​ចេះ​សរសេរ​កម្ម​វិធី​ដាក់​ក្នុង iPhone


ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ចង់​ចេះ​សរសេរ​កម្ម​វិធី​សំរាប់ Iphone ដល់​ហើយ សូម​លោក​អ្នក​បង​ប្អូន​ដែល​មាន​ចិត្ត​អាណិត​មេត្តា​ដល់​ខ្ញុំ​ សូម​ជួយ​ខ្ញុំ​ក្នុង​ការ​រៀន​ពី​របៀប​ដែល​ត្រូវ​សរសេរកម្ម​វិធី​​ដាក់​ក្នុង iphone ផង ព្រោះ​អី​ពិត​ជា​ចង់​ចេះ​មែន​ហ្នឹង។

បើ​ដឹង​ពី​កន្លែង​ណា​មាន​បង្រៀន​ សូម​ប្រាប់​ផង ខ្ញុំ​ចង់​ទៅ​រៀន​នឹង​គេ​ដែរ​កុំ​អោយ​ល្ងង់