ជិត​ដល់​គ្រីស្ត​ម៉ាស់​ហើយ!


ភាគ​ច្រើន​និយាយ​ពីរឿង​គ្រីស្ត​ម៉ាស់​នៅ​ពេល​ដែល​ខែ​ធ្នូ​ជិត​មក​ដល់។ បើ​និយាយ​ពី​គ្រីស្ត​ម៉ាស់​វិញ មិន​ដឹង​ជា​​អ្នក​មាន​យោបល់​យ៉ាង​ណា​ទេ? តើ​គ្រីស្ត​ម៉ាស់​និយាយ​អំពី​អ្វី​ទៅ?

អ្នក​ខ្លះ​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​យើង​វិញ​មិន​ទាំង​ដឹង​គ្រីស្ត​ម៉ាស់​ពិត​ប្រា​កដ​ជា​អ្វី​ផង​ចេះ​តែ​អបអរសាទរនឹង​គេ​ទៅ​ ព្រោះ​ឃើញ​គេ​ហឹកហាក់ ពពាក់​ពពូន​ពាក់​អាវ​ក្រហម​លាយ​ស និងមួក​​ក្រហម​មាន​ភ្លើង​ភ្លឹប​ភ្លែតៗ។

ខ្ញុំ​ឯណេះ​ក៏​ឆ្លេ​ឆ្លា​មិន​ណយ​ដែរ!