បទ​ចម្រៀង​ខ្មែរ​ខ្លីៗ និង​អាហ្គរ័


សំរាប់​អស់​អ្នក​ដែល​ចង់​បាន​បទ​ចំរៀង​ខ្មែរ​ពី​ដើមៗ ខ្លីៗ និង​អាហ្គរ័ សូម​ប្រាប់​អ៊ី​ម៉ែល ខ្ញុំ​នឹង​ផ្ញើរ​ទៅ​ជូន​ទាំង​ថាស​តែ​ម្ដង។ សូម​អ៊ី​ម៉ែល​មក​កាន់​ខ្ញុំ pisit@nlfcambodia.org ​ប្រសិន​បើ​ចង់​មាន ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​សូវ​ពូ​កែ​ខាង​ IT និង​មិន​ទាន់​ចេះ​ដាក់​អោយ​ ដោន​ឡូដ​ទេ!