សំរាប់​អ្នក​ចង់​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដែល​រៀន​ភាសា​ខ្មែរ


មាន​ប្លុក​មួយ​ដែល​មិត្ត​របស់​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ដល់​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ ក្នុង​សិក្សា​ខ្លះ​ៗ​ពី​ភាសា​កំណើត​របស់​ខ្លួន ក៏​ដូច​ជា​សំរាប់​បេសកជន​នានា​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​មក​សិក្សា និង​បំរើ​ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ www.ispeakkhmer.com ហើយ​ចុះ​ឈ្មោះ និង​ post នូវ​អត្ថ​បទ​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​​ភាសា​ខ្មែរ។